Радиоэлектроника скачать реферат

[ книги ] [ рефераты ] [ тесты ] [ ридеры ] [ регистрация ] [ вход ]
[ новинки книг ] [ категории книг ] [ правила ]

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата скачать реферат

ВСТУП

На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами усіх форм власності.

Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-командній системі.

Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо.

В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості.

Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів.

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

Обгрунтування технічних вимог до виробу

1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки.

1.1.3. Технічні вимоги до виробу

1.1.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу

температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає +10 -- + 35

вологість не повинна перевищувати 40-80%

перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин.

Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин

1.1.3.2. Окремі технічні вимоги

розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти

використовується подвійна система обчислення

напруга живлення дорівнює 5В

рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В.

1.2. Вхідні данні.

1) Кількість змін - 2;

2) Кількість виробів за рік – 231300 шт;

3) Відсоток браку - 0%;

4) Кількість перерв - 2;

5) Час перерв – 2x15 хвилин;

6) Номінальний фонд часу - 257 днів;

7) Трудоміскість виконання операцій:

Взяти і відкласти плату - 0.07 хв.

Встановити конденсатор - 0.12хв.

Встановити мікросхему - 0.50 хв.

Групова пайка - 1.00 хв.

Допайка та ремонт - 1.00 хв.

Покриття лаком - 0.5 хв.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва

Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва.

За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок.

Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків.

Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час.

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

2.2.1. Знаходження такту потока

Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується за формулою ( 2.1. ).

F зм.

t = ___________

N зм. зап.


( 2.1. )

де:

N зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ).

F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. )

100

N зм. зап. = N зм. вип. * _____________

100 – а


( 2.2. )

де:

а - відсоток браку і дорівнює а = 0;

N зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.3. ).

N річ. вип.

N см. вип. = _________________

F річ. * К зм.


( 2.3. )

де:

F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів.

F зм. = Т зм. - t пер. ( 2.4. )

231300

N см. вип. = _________________ = 450 ( шт. )

257 * 2


F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. )

450

t = _________ = 1

450


2.2.2. Знаходимо темп конвеєру

Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів , виготовляємих за одиницю часу і розраховується за формулою ( 2.5. ).

60 - t пот.

ТМ = _______________

T


( 2.5. )

де:

t пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ).

t пер.

t пот. = ___________

t зм.


( 2.6. )

30

t пот. = ___________ = 3.75

8


60 - 3.75

ТМ = _____________ = 56.25

1


2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки

Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7. ).

t опер.

РМ техн. = _________

T


( 2.7. )

де:

t опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ).

Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ).

РМ розр.

К з = ______________

РМ прийн.


( 2.8. )

де:

РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць;

РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць.

Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.оп.
Склад операції. Трудо- Кіль-кість, Загаль-на тру- Такт, хв. Кількість рабочих місць Коеф-фіці-


Міст-кість, хв. шт. доміст-кість, хв.
по розра-хунку. прий-нята. єнт заг-рузки.
1.

Взяти і відкласти плату.

Встановити:

2 ИМС DD1, DD2.0.07

0.5


1

2


1.07


1


1.07


1


1.07
2.

Встановити:

2 ИМС

DD3, DD4.


0.5


2


1


1


1


1


1
3.

Встановити:

2 ИМС

DD5, DD6.


0.5


2


1


1


1


1


1
4.

Встановити:

2 ИМС

DD7, DD8.


0.5


2


1


1


1


1


1
5.

Встановити:

2 ИМС

DD9, DD10.


0.5


2


1


1


1


1


1
6.

Встановити:

2 ИМС

DD11, DD12.


0.5


2


1


1


1


1


1
7.

Встановити:

2 ИМС

DD13, DD14.


0.5


2


1


1


1


1


1
8.

Встановити:

2 ИМС

DD15, DD16.


0.5


2


1


1


1


1


1
9.

Встановити:

2 ИМС

DD17, DD18.


0.5


2


1


1


1


1


1
10.

Встановити:

2 ИМС

DD19, DD20.


0.5


2


1


1


1


1


1
11.

Встановити:

2 ИМС

DD21, DD22.


0.5


2


1


1


1


1


1

12.


Встановити:

2 ИМС

DD23, DD24.


0.5


2


1


1


1


1


1

Продовження таблиці 2.1оп.
Склад операції. Трудо- Кіль-кість, Загальна тру Такт, хв. Кількість рабочих місць Коеф-фіці-


міст-кість, хв. шт. доміст-кість, хв.
по розра-хунку. прий-нята. єнт заг-рузки.
13.

Встановити:

2 ИМС

DD25, DD26.


0.5


2


1


1


1


1


1
14.

Встановити:

2 ИМС

DD27, DD28.


0.5


2


1


1


1


1


1
15.

Встановити:

2 ИМС

DD29, DD30.


0.5


2


1


1


1


1


1
16.

Встановити:

2 ИМС

DD31, DD32.


0.5


2


1


1


1


1


1
17.

Встановити:

1 ИМС

DD33.


0.5


2


1


1


1


1


113.


Встановити:

9 конденсаторів

С1 – С9.


0.12


9


1.08


1


1.08


1


1.08

14.


Встановити:

2 конденсаторів

С10 – С110.12


2


1.08


1


1.08


1


1.08

15.
Групова пайка. 1 1 1 1 1 1 1

16.
Допайка та ремонт. 1 1 1 1 1 1 1

17.
Покриття лаком. 1 1 1 1 1 1 1
- Всього - - 20.98 - - 21 -

Загальна кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.9. ).

РМ заг. = РМ рез. + РМ контр. + РМ техн. ( 2.9. )

де:

РМ контр. , РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються в розмірі 8 - 10% від РМ техн.

РМ заг. = 2 + 2 + 21 = 25

2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру

Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ).

L роб. = l * РМ заг. ( 2.10. )

де:

l - проміжок міждвома робочими місцями.

0.8 * 25 = 20 ( м )

Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ).

L заг. = L н.с. + L п.с. + L роб.

де:

L н.с. - натяжна система ( 1.5м );

L п.с. - приводна система ( 1.5м ).

L заг. = 1.5 + 1.5 + 20 = 23 ( м )

2.2.5. Розрахунок швидкості конвеєру

Швидкість конвеєру розраховується за формулою (2.12. ).

L

V = ________

T


( 2.12. )

0.8

V = ________ = 0.8 ( м/хв. )

1


2.2.6. Розрахунок площини конвеєру

Площа конвеєру розраховується виходячи з його загальної довжини та ширини. Ширина складається з ширини смуги ( 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м ), ширини робочих місць та ширини проходу ( 1.5м ) і розраховується за формулою ( 2.13. ).

S = L заг. * ( h см. + h роб. + h прох. ) ( 2.13. )

S = 23 * ( 0.6 + 0.8 + 1.5 ) =66.7 ( м2 )


2.2.7. Розрахунок тривалості техноолгічного циклу

Розрахунок тривалості технологічного циклу розраховується за формулою ( 2.14. ).

ТЦ = t * РМ заг. ( 2.14. )

ТЦ = 1 * 25 = 25 ( хв. )

2.2.8. Розрахунок велечин виробничих заділів

Технологічний заділ розраховується за формулою ( 2.15. )

Z техн. = РМ заг. ( 2.15. )

Z техн. = 25 ( шт. )

Страховий заділ складає пять відсотків від змінной программи запуску виробів.

Z страх. = 0.05 * 450 = 22.5 = 23 ( шт. )

Незавершене виробництво розраховується за формулою ( 2.16. ).

НВ = Z техн. + Z страх. ( 2.16. )

НВ = 25 + 23 = 48 ( шт. )

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого персоналу

2.3.1. Баланс робочого часу

Баланс робочого часу одного працівника на 1998 рік зводимо у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2.

№ пок. Показники. Дні. Години.
1. Календарний час 365
2. Вихідні та святкові дні 108
3. Номінальний фонд часу: 257

робочих по вісім годин 249 1992

предсвяткових днів 8 64

Всього 257 2056
4. Планові невиходи на роботу:


чергові та додаткові відпустки 19

учбові відпустки 2.відпустки у звязку з вагітністюта пологами
2.5

по хворобі 6.2виконяння обовязків
0.3

Всього 30 240
5. Фонд часу, можливого для використання 227 1816
6. Скорочення робочого дня:


Пільгові дні для підлітків та кормлячих матерів 0.5

для робочих з шкідливими умовами праці 0.5

Всього 1
7. Дійсний фонд часу одного працівника 215 1710
8. Середня тривалість робочого дня 226 1808

2.3.2.Розрахунок чисельності основних працівників

Чисельнісь основних працівників розраховується по числу робочих місць з врахуванням змінності роботи за формулою ( 2.17. ).

Р осн.яв. = РМ техн. * К зм. ( 2.17. )

Р осн.яв. = 21 * 2 = 42

Кількість списочних працівників розраховується за формулою ( 2.18. ).

Р осн. спіс. = Р осн. Яв. * К сп.с. ( 2.18. )

де:

К сп.с. - Коєфіціент переклада явочной кількості у списочне і розраховується за формулою ( 2.19. ).

F ном.

К сп.с. = ___________

F яв.


( 2.19. )

де:

F ном. - номінальний фонд часу;

F яв. - явочний фонд часу.

257

К сп.с. = ____________ = 1.1

226


Р осн. спіс. = 42 * 1.1 = 46

2.3.3. Розрахунок кількості допоміжних працівників

Кількість допоміжних працівників розраховується по нормам обслуговування від кількості основних працівників з врахуванням конкретних виробничих умов та необхідності скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо:
Контролери - 2
Розпріділювач - 2
Комплектовщик - 1
Всього - 5

2.3.4. Розрахунок кількості службовців та спеціалістів

Кількість службовців та спеціалістів розраховується у відсотковому відношені від кількості основних та допоміжних працівників. Враховуючи конкретний обєм робіт та необхідність скорочення кількості працівників в умовах ринку.

Приймаємо:
Змінний майстер - 2
Технолог - 2
Контрольний майстер - 1
Всього - 5
Прибиральниці - 1

Кількість працівників зводимо в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3.

№ к.п. Категорії працівників. Кількість працівників. Відсоткове відношення до загальної кількості.
1. Основні працівники 46 82.14
2. Допоміжні працівники 5 8.93
3. ІТР 4 7.14
4. Прибиральниці 1 1.79Всього

56 100.00

3. ЕКОНОМІЧНИЇ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ

3.1. Розрахунок фонду заробітної плати

3.1.1. Розрахунок заробітної плати по основним працівникам

Розрахунок заробітної плати зводимо у таблицю 3.1.

Таблиця 3.1.

Фах працівників. Розряд праці Норма часу, год. Оплата однієї години праці, грн. Здільна розцінка, грн. Кількість виробів за рік, шт. Фонд заробітньої платні, грн.

Монтажник

II 0.42 095 0.396 231300 91775.954

Взагалі заробітня платня - 91775.954 грн.
Премія, доплати - 30% - 27532.786 грн.
Взагалі фонд основної зарплатні - 119308.74 грн.
Доповнювальна зарплатня - 8% - 9544.6992 грн.
Взагалі загальниї фонд зарплатні - 128853.43 грн.

Середньомісячна заробітна плата працюючих розраховується за формулою ( 3.1. ).

Ф заг. + ПФМЗ

З ср.м. = ___________________

12 * Р осн.спис.


( 3.1. )

де:

ПФМЗ - премії з фонду матеріального заохоченя, приймаємий для основних працівників у розмірі 4 - 6 % від загального фонду.

Добавлен: 07.01.2012, 03:42 [ Скачать с сервера (467.0Kb) ]
Категория: Радиоэлектроника | Добавил: Lakomka
Просмотров: 851 | Загрузок: 113
Рейтинг: 0.0/0

форма входа

Логин:
Пароль:

объявления

В этой небольшой книге приводятся уникальные правила ведения бизнеса, созданные древними мудрецами много лет назад, которые удивительно современны и как никогда актуальны для бизнеса XXI века.
Уничтожить все незарегистрированные порталы – вот новое задание, которое поручили Хранителю Сан Санычу в Книжном мире. И как же оно некстати, особенно сейчас, когда из легенд в реальный мир прорвались самые настоящие драконы! И справляться с ними придется юным помощникам Главного Хранителя Жене и его подруге Оле. Но ребята знают, каким бы неукротим...
В наши дни профессия психолога приобрела огромную популярность. Все больше людей уже не путают психологов с психиатрами и без прежней настороженности готовы делиться своими переживаниями с «знатоками человеческих душ». Каждый год тысячи молодых людей штурмуют факультеты психологии в надежде обрести престижную и модную профессию. Однако на смену пре...
Учебник В. Л. Васильева, являющийся базовым пособием во всех юридических вузах России, помог многим работникам правоохранительных органов – юристам, адвокатам, следователям, а также юридическим психологам освоить свою профессию. По нему учатся студенты и слушатели курсов и институтов повышения квалификации во многих городах России и СНГ. Новое, шес...

объявления

Резерв расходов на ремонт основных средств

[Экономика и Финансы] - скачать

Алкадиены. Каучук

[Химия] - скачать

Двумерный оптический сигнал и его информационная структура

[Физика] - скачать

Аудирование

[Педагогика] - скачать

Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета «Хранение плодов и овощей»

[Педагогика] - скачать